Spinning® Bilcza

I. CEL IMPREZY

Głównym celem imprezy jest realizacja celów organizatora, tj. pomoc osobom dotkniętym przemocą, a także popularyzacja jazdy na rowerze stacjonarnym - Spinning(R), jako nowoczesnej formy aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.


II. GŁÓWNY ORGANIZATOR IMPREZY

STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY DOM ul. Ponurego Piwnika 49 25-666 Kielce NR KONTA: 08 2030 0045 1110 0000 0233 2520 Współorganizatorem imprezy jest PHU „RES” Renata Samela ul. Seminaryjska 26, 25-372 Kielce


III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

20.10.2018 r., Studencki Klub “Wspak” , ul. Śląska 11 , 25-328 Kielce Godzina rozpoczęcia imprezy: 14.00


IV. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie formularza ze strony www.icmarathon.pl W odpowiedzi na zgłoszenie odesłany zostanie na podany adres e-mail numer zgłoszenia i konto bankowe, na które należy uiścić opłatę startową za imprezę. Za zgłoszenie uprawniające do udziału w imprezie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wpłacenie opłaty startowej na podane w odpowiedzi na zgłoszenie konto bankowe, zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu imprezy i spełnienie zawartych w nim warunków.


V. TERMIN ZGŁOSZEŃ

1.Termin zgłoszeń upływa dnia 18.10.2017 r. Termin ulegnie skróceniu w przypadku wyczerpania wolnych miejsc na imprezie. W przypadku wyczerpania miejsc organizator umieści odpowiednie ogłoszenie na stronie wydarzenia. O udziale w maratonie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wpłynięcia więcej ilości zgłoszeń niż wolnych miejsc na imprezie decyduje kolejność wpływu opłat za udział w imprezie na konto organizatora. Liczba miejsc jest ograniczona. Każdy uczestnik może wybrać rodzaj uczestnictwa – SOLO albo DUO. SOLO oznacza jazdę przez jednego uczestnika na jednym stacjonarnym rowerze, DUO oznacza jazdę na jednym stacjonarnym rowerze przez nie więcej niż dwóch zgłoszonych uczestników, przy czym uczestnicy sami decydują, w którym okresie trwania imprezy zajmować będą rower. 2.Wybór opcji DUO wspólnie przez dwóch uczestników wymaga wypełnienia formularzy zgłoszeniowych przez każdego z uczestników z osobna, ze wskazaniem w każdym z formularzy osoby, z którą uczestnik będzie korzystał z jednego roweru.


VI. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem przystępującym do maratonu może być każda osoba, która: chce (i umie) bawić się jadąc na rowerze, ukończyła 18 lat, jeździła już na rowerze, jest zdrowa i przygotowana do długiego wysiłku sportowego, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w maratonie, co potwierdzi własnoręcznym podpisem, uiści opłatę za udział w imprezie, nie została wykluczona z innych powodów z imprez organizowanych przez organizatora, będzie ubrana w czysty strój sportowy, zmienne obuwie sportowe, będzie posiadała ręcznik, zapoznała się z regulaminem i zasadami uczestnictwa w imprezie, a także spełniła pozostałe wymogi zawarte w regulaminie. 2. Warunkiem koniecznym przystąpienia do imprezy jest także odebranie przez uczestnika osobiście pakietu startowego. Miejsce odbioru pakietu startowego zostanie wskazane przez organizatora w mailu tydzień przed maratonem. Wydający pakiety startowe może żądać od uczestnika potwierdzenia tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości. W przypadku wybrania opcji DUO pakiet może odebrać jeden ze zgłoszonych do jazdy w tej opcji uczestników.


VII. OPŁATA

Rower SOLO (1 osoba na rower) – 80 zł ; Rower DUO (2 osoby na rower) – 120 zł (60 zł/os). Opłatę należy uiścić w terminie 3 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego na podane konto bankowe organizatora. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata startowa maraton - POWER ZONE KIELCE 2018, imię i nazwisko. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.


VIII. ZASADY SPINNING(R) POWER ZONE KIELCE 2018

1.Uczestnikiem może być osoba, która spełni wymagania określone w niniejszym regulaminie. Numer startowy zostanie przydzielony każdemu uczestnikowi po zakończeniu weryfikacji zgłoszenia. Każdy uczestnik maratonu zostanie poinformowany o nadanym numerze startowym drogą mailową po odnotowaniu wpływu opłaty startowej na konto bankowe. Numer startowy będzie przymocowany do roweru – każdy uczestnik zajmuje rower z numerem podanym wcześniej przez organizatora. Maraton polega na ciągłej jeździe na stacjonarnym rowerze. Jazda na rowerze będzie trwała 6 godzin. Podczas maratonu dopuszczalne są 5-15 minutowe przerwy między każdą godziną jazdy. Do dyspozycji uczestników będzie woda, napój izotoniczny oraz przekąski. 2. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce imprezy najpóźniej na 50 minut przed planowanym rozpoczęciem imprezy celem rejestracji, wypełnienia i podpisania niezbędnych dokumentów, a także przygotowania stanowiska do jazdy. Osoby spóźnione mogą nie zostać dopuszczone do imprezy. 3. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń organizatorów, a także służb porządkowych. Organizator może żądać od uczestnika wylegitymowania się dokumentem tożsamości celem potwierdzenia danych zawartych na formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniu wypełnianym przed rozpoczęciem imprezy. 4. Uczestnicy nie mogą oddawać rowerów do jazdy osobom trzecim, w szczególności osobom, które nie są uczestnikami imprezy. 5. Do imprezy może zostać dopuszczona osoba, która nie będzie znajdowała się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Spożywanie alkoholu czy środków odurzających w trakcie imprezy jest zabronione.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator zapewnia szatnie, toalety, przekąski oraz napoje. Każdy uczestnik maratonu powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 2. Każdy uczestnik może korzystać z własnej wody i innych napojów, przygotowanych przez siebie przekąsek oraz korzystać z własnych urządzeń monitorujących. 3. W przypadku wpłynięcia więcej ilości zgłoszeń na imprezę niż jest przewidzianych miejsc organizator utworzy listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej będą mogły wejść na miejsce uczestnika w przypadku jego rezygnacji z uczestnictwa w imprezie przed jej rozpoczęciem. W wypadku rezygnacji uczestnika organizator, jeśli tak uzna i w miarę posiadanych możliwości skontaktuje się z osobami oczekującymi na liście rezerwowej w celu potwierdzenia woli uczestnictwa w imprezie, przy czym organizator będzie kontaktował się z osobami z listy zgodnie z kolejnością wpisu tych osób na listę rezerwową. W sytuacji gdy osoby oczekujące na liście rezerwowej podtrzymają chęć uczestniczenia w imprezie, warunkiem ich udziału w imprezie jest spełnienie postanowień regulaminu, w tym uiszczenie opłaty za udział w imprezie. O tym, która z osób z listy rezerwowej wejdzie ma miejsce rezygnującego uczestnika decyduje miejsce na liście rezerwowej, a w szczególności kolejność dokonania wpłat za udział w imprezie. 4. Każdy uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie przed jej rozpoczęciem. W takim przypadku uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji osoba, która uiściła opłatę za udział w imprezie może wskazać pisemnie na swoje miejsce inną osobę, która może w miejsce tej osoby przystąpić do imprezy po zapoznaniu się z regulaminem i po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W ww. przypadku do tej osoby mają zastosowanie postanowienia regulaminu, przy czym wniesiona opłata jest zaliczana na poczet osoby, która wstępuje na miejsce rezygnującego uczestnika. Organizator nie odpowiada za rozliczenia pomiędzy rezygnującym uczestnikiem, a osobą, która wstępuje na jego miejsce. 5. Każdy uczestnik może zrezygnować z jazdy w trwającej imprezie w każdym czasie. Uczestnik powinien zrezygnować z jazdy w szczególności, gdy z jakichkolwiek względów uzna, iż dalszy udział w imprezie jest ponad jego wytrzymałość lub źle się poczuje lub stwierdzi, iż dalsza jazda może zagrażać jego zdrowiu. 6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, w szczególności za ich zgubienie, zniszczenie lub kradzież. Uczestnicy odpowiedzialni są za zabezpieczenie swoich rzeczy. 7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez uczestników w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz w stosunku do innych uczestników imprezy. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników imprezy. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko. 8. Wszelkie prawa do nazwy i logo imprezy są zastrzeżone na rzecz organizatora lub innych podmiotów. 9. Zabrania się prowadzenia bez zgody organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie imprezy. 10. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach przez i na rzecz organizatora oraz sponsorów lub innych podmiotów uprawnionych przez organizatora. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę uczestnika na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy w przekazach medialnych na całym świecie. Zgoda na użycie wizerunku może być w każdym czasie wycofana.


X. INFORMACJE DODATKOWE

Organizator informuje, iż administratorem podanych danych jest STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY DOM ul. Ponurego Piwnika 49 25-666 Kielce. Podane przez uczestników dane w zgłoszeniu na imprezę będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji imprezy, a przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji imprezy, nie dłużej jednak niż przez okres do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń uczestników wobec organizatora. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów realizacji imprezy, a podstawą ich uzyskania jest art. 6 pkt 1b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Odbiorcą danych osobowych podanych przez uczestników mogą być osoby współpracujące z organizatorem w celu organizacji imprezy, jednakże tylko w takim zakresie, który jest niezbędny do jej organizacji. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Dane uczestnika podawane w zgłoszeniu są zbierane w związku z realizacją imprezy i uczestnictwem w niej przez uczestnika, a ich podanie jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa w imprezie. Brak podania danych wyklucza z możliwości wzięcia udziału w imprezie. Organizator nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i podane dane nie są profilowane. KONTAKT kontakt@icmarathon.pl